HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT DIREKT MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉSHEZ 

Alulírott 

NÉV
CÍM:
E-MAIL CÍM:

kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen HOZZÁJÁRULOK, hogy a fentiekben megjelölt személyes adataimat a

CÉGNÉV (ADATKEZELŐ): Nyíregyházi Cantemus Kórus (továbbiakban Intézmény)
SZÉKHELY: 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.
ADÓSZÁM: 16822768-2-15
KÉPVISELŐ NEVE: Szabó Dénes igazgató

mint Adatkezelő marketing célokra kezelje, részemre akcióiról, szolgáltatásairól, tájékoztatókat, ajánlatokat és hírlevelet küldjön.

Kijelentem, hogy az Intézmény akcióit, szolgáltatásait, tájékoztató anyagainak, hírleveleinek fentiekben megjelölt 

  • postacímemre
  • e-mail címemre

történő megküldéséhez hozzájárulásomat adom.

  • Hozzájárulok ahhoz, hogy az Intézmény képviselői marketing célból telefonon felkeressenek, részemre sms üzenetet küldjenek. 
  • Nem járulok hozzá ahhoz, hogy az Intézmény képviselői marketing célból telefonon felkeressenek, részemre sms üzenetet küldjenek

Az Intézmény a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim kezelésével összefüggésben: 

az Intézmény direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását az Intézmény honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően, vagy papír alapú nyilatkozat útján. 

Az adatkezeléssel érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Intézmény személyes adatait direkt marketing céljára kezelje. 

Az adatkezelési célok: szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés elektronikus, vagy postai úton. 

A személyes adatok címzettjei: az Intézmény vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók. 

A kezelt személyes adatok köre: név, cím, e-mail cím. 

Az adatkezelés helye: az Intézmény székhelye. 

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.  

Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, tiltakozni adataim kezelése ellen, utóbbi esetben személyes adataim közvetlen üzletszerzés céljából tovább nem kezelhetők. Jogom van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Bővebb tájékoztatás található az Intézmény honlapján elérhető adatvédelmi tájékoztatóban.

Kelt, 20___ év _________ hónap _____ nap

nyilatkozattevő